Over de leer van de opname van de gemeente – Charles Groot

Ik kwam deze tekst tegen op Facebook. Interessant om te zien wat de mogelijke herkomst zou kunnen zijn van de leer van de opname van de gemeente, zoals die b.v. door Johan Fijnvandraat zo welsprekend verdedigd werd (en door Van Veluw zo welsprekend werd bestreden).  Ik ben zelf, door de nauwkeurige studie van het boek Openbaring, tot de overtuiging gekomen dat er géén Opname van de gemeente zal plaatsvinden zoals beschreven. En dat bovendien de “oudsten” in Openbaring niet de gemeente moeten voorstellen, en dat Openbaring 2 en 3 dus ook niet een beeld geven van de hele kerkgeschiedenis tot aan het moment van de opname.

Hieronder het citaat van Charles Groot met daarin het citaat van Lloyd Jones. Lees verder

1 reactie

Opgeslagen onder Algemeen

5 Redenen waarom God het coronavirus toelaat – John Piper – (5/5)

REDEN 5

Door het coronavirus roept God Zijn kinderen op om hun angst en zelfmedelijden te overwinnen, en vol moed en vreugde goede werken te doen die God verheerlijken.

‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd  en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen’ (Mattheüs 5:11- 12). En dan, zonder onderbreking, gaat Hij verder: ‘U bent het zout van de aarde. (…) U bent het licht van de wereld’ (Mattheüs 5:13-16).

Het is niet tegenstrijdig om te zeggen dat het coronavirus door God gezonden is, en tegelijkertijd t5 (2)e stellen dat een christen geroepen is om risico’s te nemen en het lijden dat door het virus veroorzaakt wordt zo veel mogelijk te verzachten. Sinds God de wereld aan zonde en ellende heeft onderworpen, heeft Hij Zijn kinderen altijd opgedragen om te redden wie dreigt te sterven, ook al is Hij Zelf degene die het oordeel volvoert. God Zelf kwam in de Persoon van Jezus Christus naar deze aarde om mensen te redden van Zijn eigen oordeel (Romeinen 5:9). Dat is waar het kruis van Christus voor staat.

God moet Zijn eigen werk doen – het meeste ervan doet Hij in het geheim. Wij moeten intussen óns werk doen. Als we op Hem vertrouwen en Zijn Woord gehoorzaam zijn, zal Hij ervoor zorgen dat Zijn soevereiniteit en onze liefdedienst samen Zijn wijze en goede bedoelingen waarmaken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder corona

Geen geest van bangheid – Eredienst voor Thuisblijvers -14 juni 2020

Eredienst voor Thuisblijvers voor zondag 14 juni 2020


Voorganger: ds. Robbert A. Veen, Dronten

Muziek: internetLiturgie:

 • Inleiding
 • Adoramus Te
 • Votum en groet
 • Dankt, dankt nu allen God
 • Belijdenis
 • Ere zij aan God de vader
 • Gebed
 • Schriftlezing: 2 Tim. 1:3-9
 • Psalm 102
 • Verkondiging: “Want U hebt niet ontvangen een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.”
 • Hear My Prayer
 • Dankgebed en voorbede
 • Gez. 128
 • Uitzending en zegen
 • Amen-lied

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder verkondiging

5 Redenen waarom God het coronavirus toelaat – John Piper – (4/5)

REDEN 4

Het coronavirus is als een donderslag waarmee God ieder van ons oproept om ons te bekeren en ons leven te laten stempelen door de wetenschap dat de waarde van Christus alles overstijgt.

‘Er waren juist op dat tijdstip enigen bij Hem, die Hem berichtten over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed met hun offers vermengd had. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen. Of die achttien, op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden, denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Het coronavirus is niet de enige oproep tot bekering die in deze wereld klinkt. In feite is elke ramp – of het nu gaat om een overstroming, een hongersnood, een  Sprinkhanenplaag, een tsunami of een ziekte – een pijnlijke én genadige boodschap van God dat we ons moeten bekeren.

Die boodschap is dat we allemaal zondaren zijn op weg naar het verderf; elke ramp is een genadige oproep van God tot bekering, om behouden te worden nu er nog tijd is. Jezus richtte Zich niet tot doden, maar sprak tot de levenden en zei in feite: ‘Laten we het niet over de doden hebben, maar over jullie. Dat is veel belangrijker. Wat er met hen gebeurd is, heeft júllie iets te zeggen. Jullie grootste probleem is niet hún zonde, maar je eigen zonde.’ Ik denk dat dit in deze coronacrisis ook de boodschap van God is voor de wereld. Hij roept de wereld op tot bekering nu er nog tijd is.

Het coronavirus roept ons op om God te erkennen als de belangrijkste realiteit in ons leven, die alle dingen bepaalt. We zijn nog meer van Hem afhankelijk dan van onze ademhaling. En soms houdt God onze adem even in om ons op Hem terug te werpen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder corona

Is Donald Trump een moderne Kores?

Cyrus II en Donald Trump

Een paar dagen geleden hoorde ik voor het eerst iemand heel duidelijk zeggen dat president Donald Trump vergeleken kon worden met koning Cyrus of Kores, die de joodse ballingen de mogelijkheid gaf terug te keren naar het beloofde land. Ik zal geen namen noemen, maar het was iemand uit een Messiaans joodse gemeente. Ondanks de grote persoonlijke gebreken van Trump kon hij toch – nee was hij werkelijk – net als Kores een gezalfde. Niet omdat hij tot een priester was gewijd, noch tot een koning van Israël. Niet dat soort zalving, uiteraard. Deze racist, vrouwenverachter, egomaniakale bedrieger, was uiteraard niet geschikt voor beide rollen. Hoezeer hij ook verlangde naar de functie van koning van de Verenigde Staten. Want de maatstaf van alle dingen in de wereld van de politiek is voor sommige Christenen wat iemand – op korte termijn – doet voor Israël.

Maar ook Kores was ongetwijfeld geen mens met een hoogstaand karakter. Zijn “zalving” had tussen aanhalingstekens gezet moeten worden, als Israël over dergelijke leestekens beschikt had. God had hem een functie gegeven in de terugkeer van het volk naar het land, wat ze, ondanks het felle verzet van de Samaritanen onder Ezra en Nehemia ook wisten te bereiken. Heeft Trump dan ook maar iets gedaan wat daarmee te vergelijken was?

Wel volgens de voorganger van de Messiaans joodse gemeente. Had de Donald niet de ambassade naar Jeruzalem verplaatst, tegen de wil van de Palestijnen en bijna de hele internationale gemeenschap in? Had hij de VS niet teruggetrokken uit allerlei internationale instituties zoals Unesco, die in hun kritiek op de bezetting van de Westbank zich zo luid hadden laten horen? Nog onlangs had de Unesco erop aangedrongen een oude begraafplaats terug te geven aan de Palestijnen terwijl daar de graven van Rebecca en Jacob te vinden waren. Maar is dat dan alles? Israël was bij voorbeeld bepaald niet geholpen door Trumps steun voor Netanjahoe, of door het krankzinnige “vredesplan” dat voor Palestijnen volkomen onaanvaardbaar zelfs onbespreekbaar bleek. En iets later was zijn aandacht al weer afgeleid door het idee om Groenland te kopen van Denemarken. Toen ze niet wilden, besloot de president Denemarken maar meteen niet te bezoeken.  Intet problem, zeiden ze daar. (No problem.)

2020-06-13_0728

Is dat alles te vergelijken met het edict van Kores (Cyrus II de Grote) dat het herstel van de muren van Jeruzalem, de wederopbouw van de Tempel, de teruggave van de heilige voorwerpen van de Tempel en de terugkeer van tienduizenden joden uit de ballingschap mogelijk had gemaakt? Wat Trump deed, deed hij niet voor Israël, maar om de joodse lobby in de VS tevreden te stellen en het imago van zijn schoonzoon Jared Kushner op te vijzelen. Hij deed het voor zichzelf, en hij deed niet meer dan nodig was om zijn eigen imago een zet in de goede richting te geven.

Je kunt hier tegenwerpen dat Kores ook niet vrij was van eigenbelang. Een dankbare joodse bevolking in Judea, op het kruispunt van de karavaanroute tussen Egypte en Syrië, kwam Kores wel goed uit. Op zich is het dus geen vreemde gedachte dat God “een rechte slag kan geven met een kromme stok.” Het is mogelijk dat Trump een instrument is van Gods plan, en dat het daarbij om Israël draait is ook geen vreemde gedachte.

2020-06-13_0729

Intussen is dit wel een president die voor zijn eigen volk en voor de democratie een grote vernieler blijkt te zijn. Hij kanaliseert de laagste instincten van het volk, en krijgt daardoor zowel de rijken, die de armen minachten en negeren, als ook de armen, die niets liever willen dan rijk worden zodat ze de armen kunnen minachten en negeren, aan zijn kant. Dat is de beruchte politieke basis van Trump, het altijd trouwe electoraat van vooral oudere blanke mannen en mensen die niets te verwachten hadden van het politieke establishment en van de anti-politicus Trump een revolutie ten gunste van hen verwacht hebben. De disenfranchised hadden de elitist en populist Trump omarmd. Tegen alle redelijkheid en feitelijkheid in.

2020-06-13_0750

Nog een onderdeel van zijn kiezers bestond uit evangelicalen die van hun president maar een ding willen, en dat is een verbod op het homohuwelijk en abortus. Ongeacht wat de man verder nog doet. Zelfs als hij de VS opnieuw in een oorlog, met Iran bij voorbeeld, zou storten. De totaal mislukte “war on drugs”, de halfslachtig en inefficiënt gevoerde “war on terror” – op een symbolisch succes met Osama bin Laden na – de mislukte retoriek rond de muur met Mexico, de duizenden leugens, dat alles is reden genoeg om hem te zien als een incompetente pseudo-bestuurder. Als een maniak die vanwege zijn mentale gebreken en obsessief narcisme zou moeten worden afgezet op medische gronden.

Maar de verdeeldheid die hij bracht, de ijzeren greep over de senatoren van de Republikeinen die zijn schaduw in het openbaar vereerden maar hem in het verborgene verachten, het racisme dat hij openlijk beleed en de steun aan de blanke politieagenten die met extreem geweld vooral tegen Afrikaanse amerikanen optraden, dat was nog niet eens alles. Al was het al meer dan genoeg om hem als een volkomen mislukt mens te moeten beschouwen, die ook nog eens gelogen had over zijn inkomen. Zonder de investeringen van zijn vader, slimme belastingtrucs en een schijnbaar onuitputtelijke steun van sponsoren – zoals diverse Russische oligarchen – had hij zelfs de schijn van rijkdom niet kunnen volhouden. Toen journalist Timothy O’Brian berekende dat Trumps vermogen niet 6 miljard maar 250 miljoen dollar bedroeg, spande Trump prompt een rechtszaak aan met het argument dat deze beschrijving hem deals had gekost. Die rechtszaak verloor hij uiteindelijk.

De ondermijning van de democratie is een ander verwijt aan Trump. Dat werd duidelijk toen hij de president van de Oekraïne, die wanhopig zijn steun zocht tegen een steeds sterker wordende Russische agressie, onder druk zette om zijn politieke vijanden, Joe Biden voorop, in diskrediet te brengen. Hoewel het Muller rapport hem niet had beschuldigd van samenspanning (collusion) met de Russen, althans dat niet bewezen had geacht, werd wel duidelijk dat Trump alle mogelijke illegale middelen zou inzetten om de verkiezingen van 2020 te winnen. Hoewel de feiten helder en onbetwijfelbaar waren vastgesteld, stemde uiteindelijk de Senaat tegen het afzetten van de president, nadat het congres hem op grond van vele getuigenverklaringen voor misbruik van macht had aangeklaagd. De smet van de impeachment door het Congres, zal in de geschiedenisboeken voortleven.

Zo ook de wijze waarop hij in de internationale politiek zowel door Kim Jong-un als door Poetin werd afgetroefd. Wie herinnert zich nog dat hij de inmenging van de Russen in de Amerikanse verkiezingen, geconstateerd door de geheime dienst, loochende omdat Poetin hem had verzekerd dat het niet zo was? En wie weet nog de liefdesrelatie tussen Trump en Kim Jong-un van Korea? En wie begrijpt nog de diepgaande gevolgen voor de Amerikaanse economie van de handelsoorlog met China?

En toen was er ineens corona. De besluiteloosheid van Trump in de maand februari en maart van dit jaar heeft ontelbare slachtoffers gemaakt. De hele regering onder Trump faalde, de angst voor politieke schade vanwege een instortende economie vanwege de voorzorgsmaatregelen tegen de pandemie bracht een merkwaardig verlamming met zich mee. De maatregelen kwamen laat, zonder dat Trump daarvoor verantwoordelijkheid nam. De lijst van fouten is enorm lang. Geen federale steun bij de productie van adequate coronatesten, chaos rond het het produceren van voldoende mondkapjes, het toelaten van een competitie tussen staten om middelen ter bescherming van verplegend personeel. De uitspraken van Trump over het injecteren van bleekmiddel, de pressie op gouverneurs om juist op het hoogtepunt van de besmettingen de lockdown alweer op te heffen. En nu het besluit om alle voorzogrsmaatregelen op te heffen bij een grote manifestatie in Florida, waar Trump officieel de kandidatuur voor het predikantschap ontvangen zal – de zogenaamde “primary.” Duizenden mensen zonder mondkapje, die van tevoren een verklaring moeten tekenen dat zij niemand verantwoordelijk zullen stellen wanneer ze covid-19 oplopen.

Het zijn nog maar kleine incidenten in het leven van deze president. Het inzetten van het leger om een vreedzame groep demonstranten uit de weg te krijgen zodat hij met een Bijbel voor een kerk kon staan, werd door de generaals die hij alweer ontslagen had – alsof het Witte Huis een voortzetting was van zijn televisieshow – ondubbelzinnig veroordeeld. Trump was verrukt. Hij had immers “gedomineerd” zoals hij de gouverneurs had opgedragen. Dat is het gedrag en de mentaliteit van een dictator.

Wat voor mens moet je ook zijn, om onbewogen te blijven toen een 70-jarige man door een agent zo hard tegen de grond werd geslagen dat het bloed uit zijn oren stroomde? De president had er een tweet voor over, zoals altijd: “dit is doorgestoken kaart, de man is lid van de antifada.”

Op de langere termijn is Trump een van de grootste gevaren voor Israël. Zijn steun is halfhartig en door binnenlandse politieke belangen bepaald. En als het hem beter uitkomt in zijn samenwerking met Saoedie Arabië, zal hij die steun onmiddellijk laten vallen. Op dit moment kost die steun hem ook helemaal niets behalve enig electoraal voordeel. Het gevaar voor Israël komt van het feit dat hij zich uit de oorlog met ISIS terugtrekt, en Syrië in een chaos laat. Uit het feit dat de verbinding aan zijn naam alleen groter politiek isolement oplevert voor Israël.

Is dat een Kores? Of een gevaarlijke clown?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

5 Redenen waarom God het coronavirus toelaat – John Piper – (3/5)

REDEN 3

Door het coronavirus wil God ons wakker schudden, zodat we bereid zullen zijn als Christus terugkomt.

‘De schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.’ (Romeinen 8:21-23)

Jezus spreekt over verschillende tekenen die Zijn komst aankondigen – zoals oorlogen, hongersnoden en aardbevingen (Mattheüs 24:7). Hij noemt deze tekenen ook wel ‘weeën’ (Mattheüs 24:8). De aarde is in die vergelijking een vrouw in barensnood, die op het punt staat om te bevallen. Het kind dat geboren moet worden is de nieuwe wereld, die werkelijkheid wordt bij de wederkomt van Jezus.

Jezus wil dat we waakzaam zijn en geeft de weeën (inclusief het coronavirus) om ons eraan te herinneren dat we klaar moeten zijn voor Zijn komst.

 

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder corona

5 Redenen waarom God het coronavirus toelaat – John Piper – (2/5)

REDEN 2

Voor sommige mensen is besmetting met het coronavirus een gericht oordeel van God vanwege hun zondige leven.

Lijden is niet altijd een gericht oordeel over specifieke zonden, maar soms wel.

‘Het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?’ (1 Petrus 4:17-18)

Voor het huisgezin van God is dit oordeel van God bedoeld als loutering, niet als straf. Niet al het lijden is dus toe te schrijven aan gerichte oordelen van God over specifieke zonden. Niettemin gebruikt God soms ziekten om gerichte oordelen te brengen over degenen die Hem verwerpen en zichzelf aan de zonde overgeven.

Als we tot Christus zijn gekomen, weten we dat ons lijden een oordeel kan zijn, maar dat we uiteindelijk niet veroordeeld kunnen worden. Dat weten we omdat Jezus gezegd heeft: ‘Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven’ (Johannes 5:24).

Er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1). Hij kan ons kastijden in het lijden, maar Hij heeft daarmee niet onze ondergang op het oog. Zijn tuchtiging is juist bedoeld om ons dichter naar Hem toe te trekken. ‘Want de Heere tuchtigt wie Hij liefheeft en kastijdt iedere zoon die Hij aanneemt’ (Hebreeën 12:6, naar de Engelse vertaling).

1 reactie

Opgeslagen onder corona

Koinonia Bijbelstudie nieuwsbrief – 10 juni 2020

Om te beginnen

Mijn eerste gedachte bij het schrijven van deze nieuwsbrief is, dat ik bid en hoop dat het jullie allemaal goed gaat in deze corona tijd. Niet alleen dat jullie eigen gezondheid intact is, niet alleen dat jullie een manier hebben gevonden om je bedrijf voort te zetten of je werk te blijven doen, maar vooral ook dat familie en vrienden gespaard zullen blijven.

Het lijkt me ook goed om na te denken over de vraag wat de corona crisis precies te betekenen heeft. Kunnen we er iets uit leren? Komt het van God of van de duivel? Zitten we in een tijd van fundamentele veranderingen in onze samenleving en cultuur? Het zijn lastige vragen, en iedere dag zien we op de televisie mensen met die vragen worstelen. Maar wat is nu het christelijke antwoord op al deze vragen?


De gebruikelijke onzin komt natuurlijk weer van de kant van de Charismatische beweging. Van Tom de Wal bijvoorbeeld. Daar gaan we maar weinig woorden aan besteden. Al blijft het van belang om mensen te waarschuwen. Heel interessant was een bijdrage van John Piper, in zijn boek coronavirus en Christus. Een samenvatting van vijf redenen die God zou kunnen hebben om het virus toe te laten, staat inmiddels op de site van https://veenpreken.wordpress.com.

Wat ons persoonlijk betreft zitten we nog steeds te wachten op een bericht uit België. Intussen is dat zo lang al uitgesteld, en is de wereld zozeer veranderd door het coronavirus, dat we grote twijfels hebben of we het beroep wel kunnen aannemen. De corona crisis dwingt ons alles opnieuw goed te gaan overwegen. Stel je voor dat we naar België verhuizen en dat we door de tweede golf van corona niet meer over de grens mogen? Of dat er geen kerkdiensten meer mogelijk zijn? We zullen dat alles biddende moeten heroverwegen. Aan de ene kant staat het argument dat de gemeente daar vanwege de corona crisis meer dan ooit een predikant nodig heeft. Aan de andere kant staat het argument dat het aannemen van het beroep voor ons persoonlijk wel hele zware consequenties kan hebben, in termen van het sociale isolement als alles weer op slot gaat.

Intussen “Kerken” wij nu al lange tijd in Heemstede, en dat bevalt ons zeer goed. Om ons inkomen aan te vullen zal het echter wel weer noodzakelijk zijn om preekbeurten in de PKN aan te nemen – en ik moet zeggen dat het contact met de verschillende gemeenten door ons ook wordt gemist.

Verandering van werkzaamheden

De week vakantie die we hebben gehad begin juni, hebben we gebruikt om na te denken over ons werk. Ik zeg “ons” omdat Henneke bij al deze dingen betrokken is, soms om het mogelijk te maken door mij vrije tijd te gunnen om dit alles te doen, soms rechtstreeks zoals bij de lezingen over Openbaring. Wij hebben toch wel kunnen vaststellen dat we in de loop van een week eigenlijk meer doen, meer willen doen, dan we aankunnen. We maken dus een pas op de plaats. Vooral om ook ruimte te maken voor eigen studietijd. Dat is er nogal bij ingeschoten.

Wat is er dan veranderd?

Het lijkt een kleinigheid, maar het scheelt enorm veel tijd. In de cursus “Israël en de gemeente” zijn we nu toe aan de tweede module, waarin we aan de hand van het Joodse gebed proberen het eigen karakter van het joodse denken te verkennen, en in verband te brengen met het Nieuwe Testament en de christelijke traditie.

De eerste module is dus nu gereed, daarin hebben we een eerste verkenning uitgevoerd van het begrip “thora”, vanuit de teksten van de Joodse geloofsbelijdenis, het zogenaamde “sjèma”. De 10 lessen van die eerste module, verdeeld over vier weken, werd steeds gemaakt op de maandagmorgen en besproken op donderdagmiddag. We proberen de tweede module in hetzelfde tempo af te ronden.

Ter ondersteuning van de cursus en om het contact tussen cursisten te bevorderen, is er een nieuwe Facebookpagina gemaakt getiteld “Israël en de gemeente.”

Op de maandag, om 2:00 uur ’s middags, hebben we in een live uitzending op YouTube geprobeerd het evangelie naar Johannes uit te leggen. Het was de bedoeling dat we dan om 3:00 uur ’s middags nog een nabespreking hadden via Skype. Ondanks enkele technische storingen daarbij, is dat steeds wel gelukt. Veel deelnemers konden pas later in de week naar de opname kijken, vanwege het tijdstip dat we hadden gekozen. We hebben nu besloten om het anders te doen. Maandagmiddag zal ik een opname maken voor YouTube, die wordt dan maandagavond om 19:30 uur als première geplaatst, zodat wij allemaal die opnames kunnen bekijken en in de chatbox kunnen becommentariëren. Na ongeveer drie kwartier à een uur begint dan onze nabespreking via Skype.

Johannesevangelie, maandagavond, van 7:30 uur tot 9:30 uur

De cursus Bijbels Hebreeuws werd eerst gratis op YouTube geplaatst. Daaraan komt nu een einde. De cursus is nog steeds toegankelijk voor de cursisten die reeds hebben betaald, maar is niet langer openbaar. Wat wel openbaar blijft zijn de besprekingen van Genesis en de video’s die ik af en toe maak over ingewikkelde grammaticale problemen, die gevolgen hebben voor onze vertalingen.

De cursus mét mondelinge toelichting kost € 50 per maand voor vier wekelijkse lessen van ongeveer een uur met toegang tot de video’s waarin de lessen van jagersma worden uitgelegd. De lessen worden op een voor de cursist geschikt tijdstip in de loop van de week gegeven. Indien mogelijk zullen cursisten met elkaar worden gecombineerd.

Wil je in een ander tempo studeren dan is dat in overleg mogelijk. 


Cursus Bijbels Hebreeuws


gebaseerd op het boek van H. Jagersma.

Na afloop van deze cursus ben je in staat de basisgrammatika van het Hebreeuws te gebruiken en zelfstandig de Hebreeuwse tekst van het OT te vertalen en te begrijpen.

Voor diegenen die het Hebreeuwse alfabet nog niet kennen en de grondbeginselen van de Hebreeuwse taal nog moeten leren, is er een aparte instapcursus via Skype. Deze werkt met de Grammatika van Weingreen. Deze duurt 5 lessen en kost €  35,- per maand.

Je moet voor de cursus aanschaffen: Prof. dr. H. Jagersma, Basiscursus Bijbels Hebreeuws, 2e druk, (c) 1994, http://www.teologia.nl.

Het is aan te raden voor diegenen die ook Engels kunnen lezen om te gebruiken:  A Reader’s Hebrew Bible, A. Philip Browm II en Bryan W. Smith, Zondervan (c) 2008 of later.

 • De cursus, inclusief mondeling onderwijs (4 uur per maand) kost €  50,-  per maand.
 • In principe doe je over de gehele cursus 8 maanden, d.i. wanneer je één les per week doet.

Cursus Bijbels Hebreeuws, gebaseerd op het boek van H. Jagersma.


Ook het werk aan de video’s over de Charismatische beweging wordt verminderd. Ik zal af en toe een blog schrijven over zaken die mij zijn opgevallen in de publicaties van Nederlandse charismatische leiders. Wat wel doorgaat is het wekelijkse gesprek met Hans Frinsel en met Menno Zweers. Echter, in plaats van elke week twee video’s, wordt het nu een video per week.

Hans, Menno en ik zullen ook steeds meer gaan focussen op specifieke verschijnselen. En ik hoop samen met Hans nog een keer nauwkeurig een charismatische preek te kunnen analyseren.
Om het werk aan de kritiek van de charismatische prediking nog te versterken, hebben we een nieuwe website opgericht, met dit adres:

https://charismaniablog.wordpress.com

Mijn video’s worden gepubliceerd op YouTube, op de charismania Facebookpagina, op de Facebookpagina van Fighting for the Faith (Sonja Scheven) en de Charismania website op WordPress.
Deze laatste website staat nog steeds open voor mensen die daaraan willen bijdragen met een blog of een video. Hier zullen wij in de toekomst ook ouder materiaal uit het tijdschrift De Oost publiceren, dat wil zeggen de artikelen die door Hans Frinsel aan het eind van de vorige eeuw zijn geschreven over de charismatische beweging.

Openbaring

Henneke en ik zijn wanneer ik dit schrijf bezig met hoofdstuk 21 van het boek Openbaring. Dat is een audio-uitzending via Podbean. Wanneer we het boek Openbaring helemaal hebben behandeld gaan we aan een nieuw boek beginnen, maar op dit moment weten we nog niet welke dat is. Als iemand van jullie een voorstel heeft, houden we ons aanbevolen. (Uiteraard met redenen omkleed.) 🙂

De totale reeks over openbaring vind je op deze pagina:

https://koinoniabijbelstudie.nl/openbaring/

 

Koinonia Live!

Het is in de loop van de tijd wat te kort gekomen, maar de live uitzendingen gaan ook nog steeds door. (Hoewel ze al lang niet meer live zijn.) Elke vrijdagmiddag maken we een uitzending van ongeveer een uur over de verschillende onderwerpen die Henneke en mij zijn opgevallen in die week. Te beluisteren op Podbean (meestal) maar vooral op Spreaker – nu geheel gewijd aan Koinonia Live!

Het programma wat ik nu heb beschreven laat mij voldoende tijd om ook weer zelf te gaan studeren. Ik heb nog een enorme leeslijst die ik nu kan gaan afronden. En dan kan ik het natuurlijk niet laten daar ook over te schrijven. Zo bijvoorbeeld ben ik bezig met het herlezen van mijn eigen dissertatie uit 2001. Daarover bericht ik dan op de website van Bijbels Hebreeuws (bijbelshebreeuws.wordpress.com). Ook de studie van de Talmoed krijgt nu meer ruimte in de loop van de week. Ik heb wel gemerkt dat ik het volgen van een cursus op internet lastiger vind dan het zelfstandig studeren met behulp van de “joodse bibliotheek” waarover ik beschikken mag. En opnieuw kan ik het niet laten om daar dan regelmatig over te schrijven op de website van Bijbels Hebreeuws.

Ik vind het nog steeds jammer dat het niet mogelijk bleek om de cursus Israël en de gemeente op een professionele website onder te brengen. Het probleem was dat cursisten die mij rechtstreeks hadden betaald geen toegang konden krijgen tot de cursus op internet. Het had mij twee dagen gekost om die cursus daar te plaatsen, dus dat was zeer teleurstellend. Nu is de cursus te vinden op de hoofdsite:

https://koinoniabijbelstudie.nl.

Tenslotte

Ik ben mij ervan bewust dat het niet alleen veel werk is om dit alles te maken, maar nog meer om dit alles te volgen. Dat verwacht ik natuurlijk ook niet. Maar ik hoop dat er voor ieder van jullie iets bij zit waarmee je geholpen bent in je eigen studie. Want dat is toch wat wij in ieder geval gemeenschappelijk hebben, dat wij de studie van de Bijbel en de Bijbelse theologie belangrijk vinden voor onze persoonlijke geloofsgroei. Om de relatie met onze Here Jezus te onderhouden.

Aan de ene kant is dit werk op internet simpelweg een verlengstuk van mijn eigen studeerkamer. En aan de andere kant heb ik via dat venster naar buiten ook met jullie te maken. Ik hoop zoveel mogelijk te kunnen reageren op jullie commentaar, en op wat jullie aangeven als je behoefte om te leren. Het samen studeren is ook een grote vreugde. Niet voor niets zeggen de rabbijnen, dat je een leraar moet kiezen en een studiegenoot, met wie je samen door de stof heen gaat.

En daarom zou het mij niets verbazen als er toch weer een nieuw project bij komt. Een bespreking in de avonduren over het boek van Pink over de eigenschappen van God. Wanneer dat start zal ik dat jullie meteen laten weten. Want ook dat kan zeer de moeite waard zijn.

Het ga jullie goed! Moge de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Messias Jesjoea, jullie ziel en lichaam bewaren.

Met hartelijke en broederlijke groet,

Robbert Veen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Nieuwsbrief

Gebed van John Piper – coronacrisis

Vader,

Als we door Uw genade niet in slaap vallen in Gethsémané, kunnen we
Uw Zoon horen bidden. Hij weet diep vanbinnen dat Hij zal moeten
lijden. Maar als volmaakt mens roept Hij het uit: ‘Als het mogelijk is,
laat deze drinkbeker dan voorbijgaan.’
Op dezelfde manier voelen wij diep vanbinnen dat U deze pandemie
in Uw wijsheid hebt beschikt. U weet wat goed voor ons is en wat wij
nodig hebben. Wij moeten ook lijden. Uw Zoon was echter onschuldig.

Wij niet.

En toch roepen wij, als bepaald niet volmaakte mensen, het ook
uit: ‘Als het mogelijk is, laat deze drinkbeker dan voorbijgaan.’ Doe
het pijnlijke, rechtvaardige en barmhartige werk dat U Zich hebt
voorgenomen alstublieft snel, Heere. Laten Uw oordelen niet langer
duren dan nodig. Stel Uw medelijden niet uit. Denk aan de armen,
Heere, naar Uw barmhartigheid. Vergeet het geroep van de bedroefden
niet. Geef toch genezing. Geef een behandeling. We bidden U: verlos
ons, arme, hulpeloze schepselen, van dit leed.

Laat onze ellende en droefheid niet tevergeefs zijn, Heere. Louter Uw
kinderen door hen te verlossen van het armzalige materialisme en
het vermaak zonder Christus waar ze zo druk mee zijn. Geef dat het
lokaas van de duivel zijn smaak zal verliezen. Snijd de wortels en de
overblijfselen van hoogmoed, haat en onrechtvaardigheid weg. Wek in
ons hart grote verontwaardiging over de manier waarop wij U onteerd
hebben. Open onze ogen zodat we de schoonheid van Christus zullen
zien en daarvan genieten. Richt onze harten op Uw Woord, Uw Zoon en
Uw wegen. Vervul ons met onverschrokken naastenliefde. En verheerlijk
Uw Naam door de manier waarop Uw kinderen hun naasten dienen.


Strek Uw hand uit en geef een opwekking in deze stervende wereld.
Laten die vreselijke woorden uit Openbaring niet gelden voor deze
generatie: ‘En zij bekeerden zich niet.’ U schudt aan de levens van vele
mensen; wilt U ook hun sluimerende zielen wakker schudden? Sta niet
toe dat ze blijven slapen in de duisternis van hoogmoed en ongeloof.
Zeg in Uw grote barmhartigheid tegen deze beenderen: ‘Leef!’ En laat
de harten en levens van miljoenen mensen getekend worden door de
wetenschap dat de waarde van Jezus alles overstijgt.


Dat bidden wij in Jezus’ Naam. Amen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Algemeen

5 redenen waarom God het coronavirus toelaat – John Piper (1/5)

REDEN 1

Zoals elke ramp, is ook de uitbraak van het coronavirus een fysieke afbeelding die ons laat zien hoe huiveringwekkend en moreel verwerpelijk zonde tegen God is.

Lees verder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder corona