Kommer en kwel in de NBV

Ik herhaal eerst maar even mijn stellingname: de Nieuwe Bijbelvertaling is over het algemeen een ramp, maar heeft ook een aantal goede vondsten en verbeteringen. Over het algemeen vind ik de benadering – doeltaalgericht – een verkeerde keuze voor het getrouw doorgeven van het getuigenis van apostelen en profeten. De apostelen en de profeten moeten hun taal kunnen spreken in onze taal. Dat is iets anders dat wij een interpretatie van hun boodschap leveren in onze taal. Het gaat niet altijd mis. Ik wilde eens kijken hoe de Statenvertaling eruit springt tegenover de Nieuwe Bijbelvertaling in een willekeurige tekst, Psalm 85.

De verschillen tussen beide vertalingen zijn natuurlijk groot. En niet altijd maakt dat veel uit. Of de psalm nu "voor den opperzangmeester", of voor de "koorleider" bestemd is, maakt uiteraard weinig verschil. Maar dan beginnen de kleine onnauwkeurigheden de toon en de strekking van de psalm te beïnvloeden.

Vers 2 – is de Heer nu "gunstig geweest" voor Zijn land, of "genadig"? Het woord genade is mij hier iets te ruim, omdat het ook op vergeving kan slaan, terwijl het hier gaat om daden: de val van Babylon en de terugkeer naar Judea onder Cyrus. Dat blijkt ook uit het tweede deel van het vers. Gaat het om de "gevangenis van Jacob", dat wil zeggen om de ballingschap, of om het "lot van Jacob" dat God ten goede heeft gekeerd? De Nieuwe Bijbelvertaling laat wel de wending horen, maar benoemt hem niet. Staat er nu inderdaad "lot" in de tekst? Neen! Het Hebreeuwse woord "sjevoet" betekent ballingschap, gevangenschap, een gedwongen verblijf, net als in Psalm 53:7. SV – NBV 1-0 dus.

Vers 4 – heeft de Heer nu Zijn verbolgenheid weggenomen? Of heeft Hij, al dan niet ternauwernood, Zijn woede kunnen "bedwingen"? Het Hebreeuws heeft hier een woord – asafta – dat letterlijk betekent inzamelen of verzamelen. Dat wil zeggen dat de gevolgen van Gods verbolgenheid niet langer worden gevoeld. Het gaat dus niet om de quasi psychologische uitspraak, dat God zijn woede heeft kunnen tegenhouden. Alsof die woede op het punt stond Hem te overmeesteren. SV – NBV, 2-0.

Vers 5 – diezelfde psychologische ondertoon komen we tegen in het tweede deel van vers 5. Daar heeft de NBV de uitdrukking: "onderdruk uw afschuw van ons". Afschuw? Het Hebreeuwse woord betekent eerder verontwaardiging en heeft dus een morele bijklank. En de tekst spreekt over het breken – hafer – van deze verontwaardiging, zodat ze geen gevolgen heeft voor het volk. Het gaat om God in zijn daden, en niet om God in zijn innerlijke psychologische aandoeningen. De Statenvertaling heeft hier "doe te niet uw toornigheid over ons" – dat is in ieder geval een stuk beter. SV – NBV 3-0.

Vers 8 – er zat bij de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling een tendens om alle bijzondere Bijbelse woorden te versimpelen. Het Hebreeuwse woord chesed wordt in de Statenvertaling bijna altijd vertaald met goedertierenheid. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft hier meestal "trouw" wat op zich ook kan. Maar de tweede helft van vers acht spreekt in de Statenvertaling "geef ons Uw heil." Dat is terecht, want het hier gebruikte Hebreeuwse woord betekent verlossing, bevrijding. Waarom moest dat nu worden verzwakt in de Nieuwe Bijbelvertaling tot "geef ons uw hulp"?

SV – NBV 4 – 0

De Nieuwe Bijbelvertaling

De kritiek van Rochus Zuurmond

Overgenomen van: http://www.rzuurmond.net/14970/26049.html

Het uitgangspunt ‘Brontekst getrouw, Doeltaal gericht’ is niet meer dan een algemene omschrijving van wat vertalen beoogt; hoe zou men anders? Het zegt inhoudelijk over de vertaaltheoretische achtergrond niets. In een vroeger stadium leek men veel duidelijker en veel kritischer te zijn. Maar helaas is de praktijk van de vertaling zelden in overeenstemming met de theorie zoals die door de organisatoren van de NBV ooit zelf werd gesuggereerd.

Meer

De Herziene Statenvertaling #1

Ik heb net de Herziene Statenvertaling gekocht en ik ben heel enthousiast. Ik weet nu al zeker dat deze vertaling voor mij de vervanger wordt van de NBG 1951 die ik tot dusver gebruikt heb.

In deze podcast vergelijk ik de Nieuwe Bijbelvertaling 2001 met de Statenvertaling editie Jongbloed en de Herziene Statenvertaling van 2010. Je kunt ze trouwens vinden via onderstaande link.

http://www.biblija.net/