De “zin van het leven” – studiedienst IJmuiden 7 augustus 2016

Over Joh. 4:31-42
Waar draait het leven om? Wat is de “zin” van het leven? Jezus geeft het antwoord: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.”
Zoals Spurgeon het zei: “ik leef van datgene waarvoor ik leef.” Wij kennen de zin van het leven. Want Hij heeft ons gezonden om te zaaien en te maaien. Hij Zelf is de zin van het leven en de geschiedenis, omdat Hij het leven is. (Dominees die zeggen dat wij de zin van het leven moeten zoeken, weten niet waar ze het over hebben.) Nu is het niet de tijd van de oogst in de kerkgeschiedenis, maar een tijd om te zaaien. Zijn wij zaaiers van het Woord? Het evangelie verkondigen in Woord en daad is onze eerste taak. Maaien is dat we de vruchten van het Woord mogen inzamelen in de Kerk. Dat is ons in onze tijd niet gegeven.

De gelijkenis van de wijngaard

De gelijkenis van de wijngaard in Matteüs 20:1-16.

1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.
4 En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.
6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?
7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.
8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.
10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar één uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.
13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?
14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatste ook geven, gelijk als u.
15 Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?
16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.